Record details

Title
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
Other titles
    Magnetic and gravity survey of amphibole-biotite diorite body on the Uhlířský vrch, SE of Sokolov town (Karlovy Vary pluton, Slavkovský les Mts.)
Author
    Blecha, Vratislav
    Gaždová, Renata
    Kachlík, Václav
    Štemprok, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    geophysics
    gravity method
    mafic intrusion
    magnetic method
Keyword
    Amfibol-biotitického
    Dioritu
    Gravimetrický
    Karlovarský
    Magnetický
    Pluton
    Průzkum
    Slavkovský
    Sokolova
    Tělesa
    Uhlířském
    Vrchu
Abstract (in czech)
   Geofyzikální průzkum rozsahu bazické intruze v karlovarském žulovém plutonu
Abstract (in english)
   Geophysical survey of extent of mafic intrusion in the Karlovy Vary granite pluton
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012