Record details

Title
    Manganová ložiska v černých silicitech z pohoří Bistritei, východní Karpaty (Rumunsko): Petrografie, vznik a metamorfní vývoj.
Other titles
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution