Record details

Title
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe
Other titles
    Ground-water vulnerability map in the Labe terrace
Author
    Zemanová, Leona
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    Vulnerability map, infiltration tests, DRASTIC
Keyword
    Labe
    Mapa
    Nivě
    Podzemních
    Vod
    Zranitelnosti
Abstract (in czech)
   Na levém břehu Labe mezi obcemi Dolní Beřkovice a Hněvice byla pomocí nově vypracované metodiky vytvořena mapa zranitelnosti podzemní vody. Obecně užívané metody zpracování zranitelnosti (např. DRASTIC) nebyly postačující. Přestože území je na první pohled monotónní (labská niva), vadózní zóna je tvořena materiálem s širokou škálou koeficientů hydraulické vodivosti (štěrkopísky, písky, písčité hlíny, jíly). Výhodou byla vysoká vrtná prozkoumanost území. Pro každý vrt ve zkoumané oblasti byl vypočítán index zranitelnosti, definovaný jako suma součinů mocnosti a odhadu propustnosti pro všechny vrstvy od povrchu na hladinu podzemní vody. Odhad propustností byl získán z terénních infiltračních zkoušek. Lineární interpolací z diskrétních dat byla vytvořena mapa zranitelnosti podzemní vody.
Abstract (in english)
   Ground-water vulnerability map in the Labe terrace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014