Record details

Title
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
Statement of responsibility
    Jan Gruntorád, Andrea Rudová, Eduard Stehlík
Other titles
    Metody matematické statistiky při interpretaci regionálních geofyzikálních dat z oblasti pohoří Jeseníky
Author
    Gruntorád, Jan, jr.
    Rudová, Andrea
    Stehlík, Eduard
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 285-302
Year
    1989
Notes
    8 obr., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    analýza faktorová
    diskriminační analýza
    geofyzikální interpretace
    prospekce geochemická
    průzkum ložiska
    regionální geochemická prospekce
    rudy barevných kovů
    silesikum
    statistické charakteristiky
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Kraj severomoravský
Keyword
    Data
    Geophysical
    Interpretation
    Jeseníky
    Mathematical
    Methods
    Mts
    Regional
    Statistical
Abstract (in czech)
   V rámci metodických geofyzikálních výzkumů v Jeseníkách byly ověřovány možnosti aplikace některých metod matematické statistiky při prognózním oceňování ploch, na nichž jsou k dispozici komplexní geofyzikální a geochemické podklady. Byla zvolena oblast, na níž bylo k dispozici 15 parametrů. Oblast je tvořena horninami série rejvízské, vrbenské a šternberskohornobenešovské, kulmem, neovulkanity, kvartérními a neogenními sedimenty. Z rudních ložisek jsou nejvýznamnější variská hydrotermální ložiska Cu-Pb-Zn. Hodnoty parametrů byly určeny na 1200 bodech, z nichž 80 bylo vyčleněno jako tzv. rudní etalony. Při zpracování byla použita metoda faktorové a diskriminační analýzy. Výsledky zpracování parametrů ukazují na objektivnost aplikace uvedených metod při hodnocení nadějnosti geologického průzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012