Record details

Title
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
Author
    Kolcun, Alexej
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šimkovičová, Jarmila
Conference
    Development of the seismology, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 309-314
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Mechanical characteristics of carboniferous rocks and failures in linear model
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    carboniferous rocks
    mechanical characteristics
Keyword
    Diskontinuit
    Hornin
    Karbonských
    Lineárně
    Mechanické
    Modelu
    Pružném
    Vlastnosti
Abstract (in czech)
   Příspěvek pojednává o parametrické studii použitých mechanických vlastností a jejich vlivu na výsledný napěťový stav vybrané modelové úlohy. Výsledky modelování jsou konfrontovány s měřením napěťového stavu modelové úlohy in situ.
Abstract (in english)
   This paper describes parametric study of used mechanical parameters and their influence on resultant stress state of chosen modelling task. Results of modelling are confronted by measurements of stress state in situ.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012