Record details

Title
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
Other titles
    Metabazity pestré skupiny jihočeského Moldanubika - jejich petrologie, geochemický charakter a možná petrogeneze
Author
    Drábek, Milan
    Erban, Vojtěch
    Janoušek, Vojtěch
    Vokurka, Karel
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 1
Pages
    34
Year
    2008
Thesaurus term
    amphibolites, petrology, whole-rock geochemistry, Nd isotopes, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Keyword
    Bohemia
    Character
    Geochemical
    Group
    Metabasic
    Moldanubian
    Petrogenesis
    Petrology
    Possible
    Rocks
    Southern
    Varied
    Zone
Abstract (in czech)
   Metabazity tvoří důležitou součást chýnovské a českokrumlovské jednotky pestré skupiny Moldanubika v J Čechách. Datový soubor je dominován EMORB tholeiitickými bazalty vzniklými raně paleozoickým tavením silně ochuzeného plášťového zdroje (Eps500 = +8.6 až +9.4; TDM = 0.43-0.50 Ga). Složení ostatních vzorků odráží svrchně korovou kontaminaci (Eps500 = +3.1 až +1.3, progresivní obohacení Th, a ochuzení Nb, P a Ti). Mnohem menší skupina amfibolitů je charakterizována příkrými REE vzory a vysokými obsahy HFSE (Nb, Ta, Zr a P). Má afinitu k OIB, přičemž zdrojová magmata byla generována nízkým stupněm parciálního tavení hlubokého (granátického) astenosférického plášťového zdroje (Eps500 = +4.5 až +6.1). Předpokládané tektonické prostředí byla kůra ztenčená díky raně paleozoické extenzi, vedoucí v důsledku až k fragmentaci severního okraje Gondwany. Podřízená OIB komponenta byla pravděpodobně přidána stoupajícím plášťovým chocholem.
Abstract (in english)
   Metabasic rocks are important constituent of the Chýnov and Český Krumlov units in the Varied Group (Moldanubian Zone, S Bohemia). The dataset is dominated by EMORB-like tholeiite basalts spanning from Early Palaeozoic melting of a depleted mantle source (Eps500 = +8.6 to +9.4; TDM = 0.43-0.50 Ga). Composition of the remaining samples reflects upper crustal contamination (Eps500 = +3.1 to +1.3, progressive enrichment in Th, as well as depletion in Nb, P and Ti). A much smaller group of amphibolites is characterised by steep REE patterns and high HFSE contents (Nb, Ta, Zr and P). It is of an OIB affinity, with parental alkali basalt generated by a low degree of partial melting of a deep, garnet-bearing asthenospheric mantle source (Eps500 = +4.5 to +6.1). Overall, the likely tectonic setting was attenuated lithosphere, subjected to an Early Palaeozoic extension, leading eventually to fragmentation of the northern Gondwana margin. The minor OIB component was probably added by a rising ma
   ntle plume.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014