Record details

Title
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
Other titles
    Metamorphic rocks western part Brno batholith
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 2
Pages
    20
Year
    2010
Thesaurus term
    Brno massif, P-T conditions, enclaves, migmatites, metagabbros, calc-silicate rocks, skarnoids
Keyword
    Batolitu
    Brněnského
    části
    Horniny
    Metamorfované
    Západní
Abstract (in czech)
   Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu tvoří rozsáhlé enklávy obklopené biotitickými granodiority. Nejčastěji jsou tyto enklávy tvořeny migmatitizovanými rulami s minerální asociací: Pl + Qtz + Bt ? Grt ? Al2O5 (Sil, Ky) ? Crd ? Ms ? Kfs. Běžné jsou také erlany s minerální asociací: Pl + Cpx ? Amp ? Qtz. V těchto horninách se místy vyskytují polohy skarnoidu s minerální asociací: Cpx ? Grt ? Ves ? Wo ? Pl ? Cal ? Qtz ? Kfs ? Czo. Na základě studia těchto minerálních asociací byla rekonstruována část P-T dráhy, kterou tyto horniny metamorfního pláště brněnského batolitu prošly.
Abstract (in english)
   Metamorphic rocks western part Brno batholith
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014