Record details

Title
    Metamorphic history of skarns, origin of their protolith and implication for genetic interpretation; an example from three units of the Bohemian Massif
Other titles
    Metamorfní historie skarnů, původ jejich protolitu a implikace pro genetické interpretace; příklad ze třech jednotek Českého masivu
Author
    Konopásek, Jiří
    Košler, Jan
    Košuličová, Monika
    Pertold, Zdeněk
    Pertoldová, Jaroslava
    Pudilová, Marta
    Týcová, Patricie
    Verner, Kryštof
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    34
Year
    2009
Thesaurus term
    skarn, Bohemian Massif, petrology, geochemistry, oxygen isotopes,detrical zircon age
Keyword
    Bohemian
    Example
    Genetic
    History
    Implication
    Interpretation
    Massif
    Metamorphic
    Origin
    Protolith
    Skarns
    Three
    Units
Abstract (in czech)
   Skarny z moldanubika, svrateckého krystalinika a kutnohorského krystalinika byly studovány z hlediska metamorfního vývoje, geochemie hlavních a vedlejších prvků, izotopové geochemie a datování zirkonů. Geologická pozice skarnových těles a jejich metamorfní vývoj, geochemické interpretace, hodnoty stabilních izotopů kyslíku a přítomnost detritických zirkonů s širokým rozptylem věků vylučují metasomatický původ skarnů a ukazují na sedimentárně-exhalační protolit.
Abstract (in english)
   Skarns in the Svratka Unit, in the neighbouring part of the Moldanubian Zone and in the Kutná Hora Complex were studied with respect to their tectonometamorphic evolution, geochemistry of the major and trace elements, stable isotope geochemistry and zircon ages. The geological positions of skarns, and their structural and metamorphic record probably reflect common tectono-metamorphic evolution with that of the surroundings rocks. The geochemical characteristics, values of the oxygen isotopes and the presence of detrital zircons with a wide range of ages exclude a metasomatic origin of the skarns and point to a sedimentary-exhalative protoliths.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014