Record details

Title
    Mineral and textural evolution of a subvolcanic A-type granite: Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic
Author
    Breiter, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zeitschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 6
Pages
    s. 365-382
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300130801, GA AV ČR
    Překlad názvu: Minerální a texturní vývoj subvulkanického slabě peraluminického granitu z Hory svaté Kateřiny (Česká republika)
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    A-type granite
    Erzgebirge
    geochemistry
    Krušné Hory Mts.
    mineralogy
    rock textures
Keyword
    A-type
    Czech
    Evolution
    Granite
    Hora
    Hory
    Kateřiny
    Krušné
    Mineral
    Mts
    Republic
    Stock
    Subvolcanic
    Svaté
    Textural
Abstract (in czech)
   Kateřinohorský granit tvoří peň o průměru asi 100 m 2 km záp. od Hora svaté Kateřiny. Intrudoval ve dvou pulsech: 1. středně zrnitý neporfyrický biotitický granit tvoří převážnou část pně, a 2. jemnozrnný řídce drobně porfyrický leukogranit. Chemická charakteristika granitů odpovídá A-typu taveniny: granity jsou jen nepatrně peraluminické (ASI=1.05), obohacené o fluor (kolem 0.5 % F), Rb (900-1200 ppm), Nb (60-80 ppm), Ta (10-15 ppm), Th (30-50 ppm), Zr (100-160 ppm), Y (74-157 ppm) a Be (5-19 ppm.), a ochuzené fosforem (0.1 wt% P2O5). Oba granity obsahují krystaly pertitu v základní hmotě složené z křemene, K-živce, albitu a Li-annitu. Běžnými magmatickými akcesoriemi jsou fluorit, magnetit a zirkon. V menším množství je přítomen topaz, beryl, xenotim, monazit, thorit, kasiterit, kolumbit a další Nb,Ta,U-fáze. Černovit, rhapdophan, bastnäsit a Ce- oxyfluoridy jsou spolu s Fe-oxidy and hydroxidy produkty intenzivní hydrotermální alterace.Přibližné stáří granitu je 310+- 14 Ma.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012