Record details

Title
    Mining of uranium by acid leaching and its environmental consequences
Other titles
    Těžba uranu kyselým vyluhování a její dopad na životní prostředí
Author
    Emmer, J.
    Ira, P.
    Novák, Jan
    Pačes, Tomáš
    Smetana, R.
    Strof, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    A Geochemical and Mineralogical Approach to Environmental Protection.Proceedings of the International school Earth and planetary sciences.Siena, 25-31 October 1998
Notes
    Akce: 2000 ; Siena
Thesaurus term
    Uranium, acid leaching, Bohemian Cretaceous Basin, groundwater, mathematical modelling, mining by leaching
Keyword
    Acid
    Consequences
    Environmental
    Leaching
    Mining
    Uranium
Abstract (in czech)
   Uranové ložisko v cenomanských pískovcích ve Stráži pod Ralskem v České republice se těží podzemním vyluhováním kyselinou sírovou od roku 1968. Následná sanace, potom co byla těžba zastavena, vyžaduje matematické předpovědi transportu kontaminantů a disperze technologických roztoků do akviferů podzemních vod. Tento článek přináší výsledky 3D modelování, které je založené na metodě konečných prvků celé hydrogeologické struktury. Výsledky jsou prezentovány formou mapy a profilů, které ukazují formu modelového výstupu. Článek také obsahuje některé podrobnosti způsobu vyluhování.
Abstract (in english)
   The uranium deposit in Cenomanian sandstones in the town of Stráž pod Ralskem in the Czech Republic has been mined by underground leaching with sulphuric acid since 1968.Following remediation, after the mining was terminated, requires mathematical prediction of transport of contaminants and dispersion of technological solutions to groundwater aquifers. This paper presents results of 3D model based on finite element method of the whole hydrogeological structure. The results are presented in a form of a map and cross sections that demonstrate the form of the model output. Some details in the leaching procedure are presented in the paper too.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014