Record details

Title
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
Other titles
    Miocene deposits in the HVS-2 Borehole in the area of the SAKO a.s. Incinerator Plant in Brno, Líšeň
Author
    Bubík, Miroslav
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Pospíšil, Oto
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Miocene, heavy minerals, Foraminifera, variegated beds, terrestrial deposits
Keyword
    Areálu
    Brně-Líšni
    HVS-2
    Miocénní
    SAKO
    Sedimenty
    Spalovny
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Na základě litologie, studia průsvitných těžkých minerálů a petrografie psefitické frakce bylo vymezeno 6 hloubkových intervalů ve vrtu HVS-2 v areálu Spalovny v Brně-Líšni. Písčité štěrky ve svrchní části profilu považujeme za součást tuřanské terasy (pleistocén). Odlišné podložní spodnobadenské písčité štěrky představují sedimenty hrubozrnných delt. V jejich podloží byly studovány hnědošedé jíly, které na základě redeponované marinní foraminiferové fauny s Globorotalia cf. bykovae lze považovat za svrchní karpat nebo mladší. Níže se nacházejí písky a pestré jíly a silty pravděpodobně stejného stáří, představující nejspíše kontinentální sedimenty. Bazální nevytříděné šedozelené jílovité písky nejasného stáří jsou zřejmě aluviálního původu. Celý profil v podloží klastik spodního badenu nelze jednoznačně přiřadit k žádné litostratigrafické jednotce vymezované v okolí Brna.
Abstract (in english)
   Miocene deposits in the HVS-2 Borehole in the area of the SAKO a.s. Incinerator Plant in Brno, Líšeň
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014