Record details

Title
    Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni
Other titles
    Miocene deposits in the HVS-2 borehole in the area of the Sako a.s. incinerator plant in Brno-Líšeň
Author
    Bubík, Miroslav
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Pospíšil, Otto
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. XIII, č. 1
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep- Miocene- heavy minerals- foraminifera- variegated beds- terrestrial deposits.
Keyword
    Areálu
    Brně
    HVS-2
    Líšni
    Miocénní
    Sako
    Sedimenty
    Spalovny
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Ve vrtech HVS-2 a HVS-1 v areálu spalovny v Brně - Líšni bylo vymezeno 6 hloubkových intervalů lišících se litologií, petrografií psefitické frakce a asociacemi těžkých minerálů. Písčité štěrky v horní části profilu považujeme za součást tuřanské terasy (pleistocén). Odlišné písčité štěrky v jejich podloží představují klastika spodního badenu. V jejich podloží se nacházejí hnědošedé jíly, které na základě ?redeponované marinní foraminiferové fauny (Globorotalia cf. bykovae) lze považovat za vyšší karpat či mladší. Níže se nacházejí hrubozrnné písky a pestré jíly a silty stejného stáří představující nejspíše kontinentální uloženiny. Nevytříděné jílovité písky na bázi profilu lze nejspíše interpretovat jako aluviální sedimenty nejasného stáří. Celý profil v podloží klastik spodního badenu nelze jednoznačně přiřadit k žádné litostratigrafické jednotce vymezované v okolí Brna.
Abstract (in english)
   The borehole HVS-2 was subdivided to 6 depth intervals based on lithology, associations of heavy minerals, and petrography of psefitic fraction. Pleistocene fluvial sandy gravels represent the top of the section. Underlying sandy gravels are Early Badenian sediments of coarse-grained delta. The underlying brown grey and multicolored clays and silts separated by coarse sands may be interpreted as lacustrine or lagoonal and fluvial deposits. They are late Karpatian or younger based on ?reworked foraminifer fauna with Globorotalia cf. bykovae. Basal grey green clayey sands are probably aluvial deposits of unknown age.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012