Record details

Title
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
Other titles
    Model překrytí a tepelné historie, kompakce, prouhelnění a tvorby plynu v hornoslezské pánvi - příklady z vrtů Štramberk a Tyra
Author
    Bezuško, Petr
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Documenta Geonica
Vol./nr.
    Roč. 1999, č. 1
Pages
    4
Year
    1999
Thesaurus term
    coal rank, vitrinite reflectance, pyrolysis, Upper Silesian Basin
Keyword
    Basin
    Boreholes
    Burial
    Coalification
    Compaction
    Examples
    Gas
    Generation
    History
    Model
    Silesian
    Štramberk
    Thermal
    Tyra
    Upper
Abstract (in czech)
   Model překrytí a tepelné historie jz části hornoslezské pánve byl modelován numerickou metodou přímé úlohy. Výsledky naznačují, že v západní části sledovaného území bylo překrytí výrazně větší než v neogénu. Situace ve východní části je opačná a současné hloubky uložení převyšují pozdně karbonské pohřbení namurských sedimentů v době před 300 miliony let.
Abstract (in english)
   The burial and thermal history of the SW part of the Upper Silesian Basin was modeled using forward method. The results suggest that in the western part the maximum burial during Late Carboniferous was significantly deeper then during the Neogene. The situation in the eastern part is different and the present burial of Carboniferous sediments is deeper then that at 300 Ma bp.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014