Record details

Title
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
Statement of responsibility
    Lubomír Macek, Alexander Grünwald, Mojmír Mach, Martina Vochocová
Other titles
    Model of the action of acid deposits on surface water quality
Author
    Grünwald, Alexander
    Macek, Lubomír
    Mach, Mojmír
    Vochocová, Martina
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    s. 19-23
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 tab., 2 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    acidita
    ekologie
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    modely v hydrogeologii
    pH
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Souš
Keyword
    Depozic
    Kvalitu
    Kyselých
    Model
    Povrchových
    Působení
    Vod
Abstract (in czech)
   Od 50. let našeho století je pozorována acidifikace přírodních vod, zpočátku zejména ve Skandinávii. Od té doby je tomuto problému věnována stále větší pozornost. Při sestavování prognóz acidifikace lze vycházet z několika přístupů. V článku je použit deterministický model IIASA (Kamari et al.1984), sestávající z několika submodelů. Meteorologický submodel zohledňuje vstup srážkové vody do půdy a vodní nádrže, hydropedologický a půdně-chemický submodel určuje tok iontů z povodí do nádrže. Nové rovnovážné koncentrace ve vodě vyhodnocuje submodel odezvy nádrže. Tento model byl aplikován na vodárenské nádrži Souš (Jizerské hory) a v jejím povodí. Ukázal se jako vhodný nástroj prognózování změn kvality vody. Bylo zjištěno, že v povodí nádrže Souš probíhá dlouhodobý proces postupné acidifikace. Lze očekávat stále výraznější problémy při úpravě vody z acidifikovaného prostředí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012