Record details

Title
    Modeling of the long-term effect of tree species (Norway spruce and European beech) on soil acidification in the Ore Mountains
Other titles
    Modelování dlouhodobého efektu druhu stromů (Smrk ztepilý a buk lesní) na acidifikaci půd v Krušných horách.
Author
    Hofmeister, Jan
    Hruška, Jakub
    Oulehle, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Ecological Modelling
Vol./nr.
    Roč. 204, č. 3-4
Pages
    12
Year
    2007
Thesaurus term
    MAGIC model, soil and acidifcation, forestry, načetín, Czech republic
Keyword
    Acidification
    Beech
    Effect
    European
    Long-term
    Modeling
    Mountains
    Norway
    Ore
    Soil
    Species
    Spruce
    Tree
Abstract (in czech)
   Model MAGIC byl aplikován na půdy a půdní vody (-90 cm) na 2 experimentálních plochách na Načetíne v krušných horách. jedna plocha byla zalesněna monokulturou smrku ztepilého, druhá přirozeným porostem buku lesního. Smrková plocha byla mnohem více acidifkována, a také modelová předpověď ukazuje mnohem lepší regeneraci v bukovém porostu v porovnání se smrkovou monokulturou.
Abstract (in english)
   The MAGIC model was applied to estimate soil and water (-90 cm) chemistry between 1854-2094 at two experimental stands (Načetín, Ore Mts.), one covered by Norway spruce monoculture and other by natural European beech forest. Spruce site was significantly more acidified compared to bee h site and slo future prediction suggested better recovery of soil environment in beech forest compared to spruce mnoculture.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014