Record details

Title
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
Author
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
    Vojtasík, K.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 1
Pages
    s. 103-108
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR
    Překlad názvu: Modelling of ground water influence on intensity of seismic effect on surface
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    numerical system Plaxis
    seismic effect on surface
Keyword
    Modelování
    Podzemní
    Povrchu
    Projevů
    Seizmických
    Velikost
    Vlivu
    Vody
Abstract (in czech)
   Významnou roli z pohledu velikostí seizmických projevů na povrchu hraje v karvinské oblasti zesilování, resp. zeslabování seizmických vln v důsledku lokální geologické stavby. V článku jsou uvedeny výsledky matematického modelování (Plaxis 2D) vlivu hydrogeologické situace na intenzitu seizmického projevu.
Abstract (in english)
   Increasing and /or decreasing of seismic waves because of local geological pattern are significant part for evaluation of values of seismic effect on surface in the Kravina region. This contribution deals with results of mathematical modelling (Plaxis 2D) of hydrogeological situation influence on intensity of seismic effect.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012