Record details

Title
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
Other titles
    Modifikovaný postup chromatografické separace Sr a Nd ze silikátových geologických vzorků pro účely izotopové analýzy
Author
    Denková , Petra
    Míková, Jitka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 3-4
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    strontium, neodymium, ion exchange chromatography, isotopic analysis, silicate rocks, thermal-ionization mass spectrometry
Keyword
    Analysis
    Chromatographic
    Geological
    Isotope
    Modified
    Nd
    Samples
    Scheme
    Separation
    Silicate
    Sr
Abstract (in czech)
   Nový postup chromatografické separace Sr a Nd z geologických silikátových vzorků byl zaveden a úspěšně otestován pro použití v laboratoři radiogenních izotopů ČGS. Sseparace je založena na kombinaci a modifikaci metod publikovaných v článcích C. Pina a jeho kolegů. Kombinací tří chromatografických kolon do jedné procedury umožňuje během pracovního dne získat čisté frakce stroncia a neodymu z rozpuštěného horninového vzorku. Tento separační postup minimalizuje spotřebu kyselin a pracovního času nutného k provedení separace na méně něž polovinu ve srovnání s předchozím tradičně používaným postupem. Je nutné pravidelně kontrolovat kalibrační křivky kolon naplněných Ln.Spec ionexem, protože po určité době jejich intenzivního užívání dochází k posunu elučních intervalů jednotlivých prvků skupiny REE. Vhodnost použití tohoto postupu pro separaci Sr a Nd z horninových vzorků byla ověřena opakovaným měřením izotopických poměrů 87Sr/86Sr a 143Nd/144Nd pro mezinárodní referenční materiály BCR-1,
    JA-1 a JB-3.
Abstract (in english)
   A novel chromatographic separation technique for Sr and Nd in geological silicate samples was established and successfully tested for routine use in Laboratory of Radiogenic Isotopes of the Czech Geological Survey. The separation scheme is based on combination and modification of methods published in papers by C. Pin and his co-workers. This triple column arrangement enables the isolation of pure Sr and Nd fractions from bulk rock solution in a single step during one working day. It minimizes the acid consumption and time needed for the separation by more than half compared to the traditional ion exchange separation techniques. The calibration of the Ln.Spec columns should be periodically monitored because the elution of REEs shifts after a period of extensive use of the resin. Suitability of this technique for Sr and Nd separation from silicate rock samples was confirmed by repeated measurements of 87Sr/86Sr and 143Nd/144Nd isotopic ratios in international reference materials BCR-1, J
   A-1 and JB-3.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014