Record details

Title
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
Author
    Hanzlíček, Tomáš
    Ochecová, P.
    Perná, Ivana
    Száková, J.
    Tlustoš, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Waste Forum
Vol./nr.
    -, č. 2
Pages
    s. 67-75
Year
    2013
Notes
    Projekt: QI102A207, GA MZe3cav_un_auth*0263180
    Překlad názvu: The monitoring of ash quality from biomass combustion (Part 2 - risk elements, PAH´s)
    Rozsah: 9 s. : E
Subject category
    ash
    biomass
    loss on ignition
    polycyclic aromatic hydrocarbons
    trace elements
Keyword
    Biomasy
    Kvality
    Monitoring
    PAU
    Popelů
    Prvky
    Rizikové
    Spalování
Abstract (in czech)
   Popele, které vznikají v provozovnách spalujících biomasu, obsahují významná množství živin, které by bylo vhodné navracet do půdy. Spalovací proces ovšem není vždy optimálně nastaven a vstupní materiál poté nemusí být dokonale spálen. Popele proto mohou obsahovat polycyklické aromatické sloučeniny, což potvrdily i naše analýzy. Dalším limitujícím faktorem pro aplikaci popelů do půdy mohou být také, v některých případech zvýšené, obsahy rizikových prvků. Přehled platné české i světové legislativy z oblasti hnojiv, popřípadě přímo popelů z biomasy, naznačuje, že naše legislativní předpisy jsou z hlediska maximálních přípustných obsahů rizikových prvků v hnojivých materiálech, oproti zahraničním, velmi přísné a naskýtá se zde proto prostor pro vytvoření normy nové, přímo pro využití popelů ze spalování biomasy.
Abstract (in english)
   Ash generated in biomass incinerators, contains significant amounts of nutrients that would be appropriate to recycle into the soil. If the combustion process is not optimally controlled all time then the feedstock may not be perfectly burned. Therefore ash may contain polycyclic aromatic compounds, which was confirmed by our analysis. Another limiting factor for the entry of these materials into the soil may also be, in some cases higher, contents of risk elements. Overview of current Czech and international legislation in the field of fertilizers or directly biomass ash, indicates that our legislative regulations are in terms of maximum permissible content of risk elements in fertilizing materials, compared to foreign countries, very strict and there is a space for creating new standards, the special one, just for ash from the combustion of biomass.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014