Record details

Title
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
Other titles
    Bahenní sopky v pohoří Khar Argalantyn Nuruu, SZ Gobi Altaj, Mongolsko jako projev současné seismické aktivity
Author
    Hanžl, Pavel
    Rukavičková, Lenka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 2
Pages
    11
Year
    2008
Thesaurus term
    mud volcano, liquefaction, thixotropy, earthquake, Gobi Altay, Mongolia
Keyword
    Activity
    Altay
    Argalantyn
    Gobi
    Khar
    Manifestation
    Mongolia
    Mud
    Nuruu
    NW
    Recent
    Seismic
    Volcanoes
Abstract (in czech)
   Skupina bahenních sopek byla objevena v SZ části Gibijského Altaje na severním úpatí pohoří Khar Argalantyn Nuruu. Zdrojem bahenních sopek je sled jurských až kvartérních sedimentů. Jurské dedimenty transgresivně nasedají na permské vulkanity a tvoří několik napjatých kolektorů uvnitř zakleslé kry. Bahenní sopky vznikly pravděpodobně jako výsledek Gob-Altajského zemětřesení v roce 1957. Toto zemětřesení s magnitudem 8,3 vytvořilo nové pukliny a otevřelo pukliny staré. Zemětřesný impuls překročil tixotropii jemnozrnných sedimetů a inicioval vznik bahenních sopek. Současná rovnováha tlakových podmínek na lokalitě je slabá. Zemětřesení nebo zvýšení piezometrického tlaku po velkých deštích může iniciovat aktivitu bahenních sopek. Vysoký obsah smektitů v sedimentech a ztráta soudržnosti jílových částic při rozpoštění solí podporují činnost bahenních sopek.
Abstract (in english)
   A group of mud volcanoes was discovered in the NW part of the Gobi Altay on a northern foothill of the Khar Argalantyn Nuruu Mts. Jurassic to Quaternary sedimentary successions provide the source for the mud volcanoes. Jurassic sediments cover transgressively Permian volcanics forming several confined aquifers within a subsided, triangle shaped block. The mud volcanoes originated probably as a result of the Gobi-Altay Earthquake in 1957. The earthquake of magnitude 8.3 generated new fractures or reactivated existing fractures. The impulse of the earthquake exceeding the thixotropy of fine-grained sediments initiated the rise of the mud volcanoes. The recent equilibrium of pressure conditions in the area is labile. Earthquakes or increase in piezometric level of groundwater caused by heavy rainfalls can trigger activity of the mud volcanoes. A high content of smectites in sediments and loss of binding of clay particles due to soluble salts support mud outflows during such starting event
   s.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014