Record details

Title
    Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
Other titles
    Různé zdroje kovů mineralizace ve spodnokambrických černých břidlicích jižní Číny: Důkazy z geochemického a petrografického studia
Author
    Kříbek, Bohdan
    Orberger, Beate
    Pašava, Jan
    Sýkorová, Ivana
    Vymazalová, Anna
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Resource Geology
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 1
Pages
    18
Year
    2008
Thesaurus term
    multiple source, Ni-Mo-polymetallic black shale, SEDEX barite deposit, South China
Keyword
    Black
    Cambrian
    China
    Evidence
    Geochemical
    Lower
    Metals
    Mineralization
    Multiple
    Petrographic
    Shales
    Sources
    South
    Study
Abstract (in czech)
   Domníváme se, že hlavní mechanizmy vzniku Mo-Ni sulfidických rud zahrnovaly formování P- a kovy obohacených zvětralin, přítomnost evaporitů poblíž hranice Neoproterozoium/Kambrium a cirkulace vysoce salinních nízkoteplotních fluid, která loužila kovy z podložních litologií formace Doushantuo. Při interakci takto kovy obohacených fluid s mořskou vodou docházelo k precipitaci kovů zejména při reakci s organickou hmotou za formování organometalických komplexů a sulfidů.
Abstract (in english)
   We consider that the principal mechanisms of the origin of the Mo-Ni-sulfide ore bed involved formation of P- and metal-enriched hardground, presence of evaporitic sediments near the Neoproterozoic/Cambrian boundary, the circulation of highly saline low-temperature fluids that leached metals from underlying lithologies of the Doushantuo Formation, followed by discharge into seawater and scavenging of metals mainly via co-precipitation with sulfides and formation of metal-organic complexes.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014