Record details

Title
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
Author
    Cajz, Vladimír
    Pécskay, Z.
    Rapprich, V.
    Schnabl, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2008, -
Pages
    s. 15-20
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia
    Rozsah: 8 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Paradise Geopark
    Cenozoic basaltic volcanism
    Jičín volcanic field
    K-Ar dating
    lithostratigraphy
    palomagnetism
Keyword
    Litostratigrafie
    Návrh
    Neovulkanitů
    Oblasti
    Východočeské
Abstract (in czech)
   Práce navrhuje litostratigrafické členění kenozoického vulkanismu jičínského vulkanického pole na dvě souvrství: starší trosecké (svrchní miocén) a mladší kozákovské (spodní pliocén), porovnává je s litostratigrafií vulkanosedimentárního komplexu Českého středohoří. Návrh zahrnuje definici holo- a parastratotypů obou souvrství. Litologické aspekty postavené na vulkanologii podporuje radiometrickým datováním a paleomagnetickými charakteristikami, které navíc dovolují radiometrická data zpřesňovat. Trosecké souv. (15,7 - 18,3/24,6? Ma ) je definováno jako solitérní strombolský vulkanismus s dochovanými povrchovými aparáty struskových kuželů, souvrství kozákovské (4,6 - 5,2Ma) pak jako efuzivní produkty strombolského typu jediného vulkánu, včetně popisu jeho přívodní dráhy.
Abstract (in english)
   The paper proposes lithostratigraphy of Cenozoic basaltic volcanism of the Jičín Volcanic Field (Eastern Bohemia). Two formations are distinguished: Trosky Fm. (Upper Miocene; 15.7 - 18.3/24.6? Ma) and Kozákov Fm. (Lower Pliocene; 4.6 - 5.2Ma). Both of them are represented by products of Strombolian-type volcanic activity with preserved relics of cinder/tuff cones and filled maar craters (Trosky Fm.) and lavas with their feeder (Kozákov Fm.). Accuracy of radiometric data of the volcanic activity is evaluated using results of paleomagnetic research.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012