Record details

Title
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
Other titles
    Paleostress Analysis of Heterogenous Fault-Slip Data Sets in Barrandien Synform.
Author
    Kernstocková, Markéta
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
Pages
    1
Notes
    Akce: 2007/09/19 ; Volary
Thesaurus term
    barrandien
    heterogeneous fault-slip data
    paleostress analysis
Keyword
    Analýza
    Dat
    Heterogenního
    Napjatostní
    Pražské
    Příkladu
    Souboru
    Synformy
Abstract (in czech)
   Nově vyvinutý program umožňuje vyhodnocovat napjatost v horninách na základě v terénu zjištěných údajů o orientaci zlomových ploch, směrech rýhování a smyslech pohyů na zlomech. Uvedené údaje lze analyzovat i v případě, že tyto zlomy byly reaktivovány v různých deformačních fázích, což se projevuje např. různými směry rýhování na zlomech. Soubory dat z polyfázově deformovaných zlomů označujeme jako heterogenní. Numerickou analýzou heterogenního souboru dat lze detekovat všechny teoreticky možné napjatostní fáze a zejména lze vstupní data rerezentující zlom a na něm naměřené rýhování podle těchto fází separovat, tedy následně přiřadit ke konkrétní fázi.
Abstract (in english)
   New computer programme enable us to analyse both homogeneous and heterogeneous data sets of fault surface-slip data. This data set migt be analyzed both in case of newly originated and reactivated faults. This heterogeneous data set produce several tectonic phases of stresss.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012