Record details

Title
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
Author
    Konečný, Petr
    Petr, B.
    Ptáček, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    s. 27-31
Year
    2006
Notes
    Projekt: AACBU22-03, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: The important results of the project of National Bureau of Mines No.22/2003 The direction of mine workings predeterminated by complementary tension in the vicinity of shaft and crosscut in the mines dangerous with coal bursts
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    additional stress
    mining rockburst
Keyword
    č.22/2003
    ČBÚ
    Děl
    Dolech
    Důlních
    Jam
    Napětí
    Nebezpečím
    Nejdůležitější
    Ochranných
    Okolí
    Otřesů
    Pilířů
    Projektu
    Překopů
    Přídatných
    řešení
    Vedení
    Vlivu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Hlavní výsledky získané z projektu č.22/2003 byly zaměřeny na bezpečné vedení hornických prací v dolech s nebezpečím důlních otřesů v oblastech s přídatnými napětími v blízkosti ochranných pilířů jam a překopů. V článku jsou popsány a analyzovány vybrané případy důlních otřesů, ke kterým došlo v oblastech ovlivněných pilíři. Je popsána nová metoda pro vymezení takovýchto oblastí. Aktivní a pasivní metody protiotřesové prevence vhodné pro dobývání v těchto oblastech jsou také popsány. V závěru je navržena úprava pracovních pravidel.
Abstract (in english)
   The main results obtained from the project No.22/2003 were focused on the safety mining in the rock burst prone mines in the areas with additional stresses in the vinicity of shafts and crosscuts protective pillars. In the article, the selected cases of rock bursts which occurred in the areas influenced by pillars are described and analyzed. A new method of the determination of such areas is explained. The active and passive methods of rock burst prevention suitable for mining in the areas influenced by remnant pillars are described, too. Finally, the adjustment of actual working rules is proposed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012