Record details

Title
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
Author
    Bodnárová, L.
    Foldyna, Josef
    Hela, R.
    Sitek, Libor
Conference
    Construmat 2008 (04.06.2008-07.06.2008 : Moravec, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings Construmat - Conference about structural materials
Pages
    S. 28-31
Notes
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: New possibilities in the area of using of water jet technology for the removal of concrete surface layers
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    broken layer of concrete
    clean-up concrete
    flat water jet
    high-speed water jet technology
    pulsating beam
Keyword
    Betonových
    Konstrukcí
    Možnosti
    Nové
    Oblasti
    Paprsků
    Použití
    Sanace
    Vodních
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá problematikou použití technologie vodního paprsku pro odstraňování povrchových vrstev betonů. Provedené experimentální zkoušky byly zaměřeny na možnost využití technologie vodního paprsku v etapě přípravy povrchu betonu při sanacích betonových konstrukcí. Příspěvek uvádí některé nové možnosti v oblasti použití technologie vodního paprsku pro desintegraci betonu. Na vzorcích betonu s rozdílnými vlastnostmi povrchové vrstvy byly zkoumány okolnosti jejího odstranění prostřednictvím různých typů vodních paprsků. Možnosti technologie vysokorychlostního vodního paprsku jsou v příspěvku rozšířeny o aplikaci tzv. plochého vodního paprsku. V součinnosti s akustickým generátorem pulzů lze s takovým paprskem dosáhnout při porušování i velmi pevných betonů zajímavých výsledků při relativně nízké energetické náročnosti.
Abstract (in english)
   The contribution deals with problems of using of water jet technology for the removal of concrete surface layers. Realized experimental tests were focused on the possibility of using of water jet technology in the stage of concrete surface preparation for the repair of concrete structures. The contribution specifies some new possibilities in the use of water jet technology for the concrete disintegration. The circumstances of surface layers removal through various types of water jet were investigated on concrete samples with different characteristics of surface layers. In the paper, possibilities of high-speed water jet technology are extended to the application of so-called flat water jet. Interesting results in relatively low energy demands can be achieved during disintegration of very hard concrete in conjunction with an acoustic pulse generator.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012