Record details

Title
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
Other titles
    Revaluation of the geological structure of Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic. Vítanov formation: part of the Hlinecko zone or a separated unit?
Author
    Mrázová, Štěpánka
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic, Vítanov Fm., Hlinecko-Rychmburk Fm., Mrákotín Fm., volcanic and sedimentary formations
Keyword
    Celek
    Hlinecké
    Nové
    Paleozoikum
    Pohledy
    Proterozoikum
    Samostatný
    Součást
    Souvrství
    Vítanovské
    Zóny
Abstract (in czech)
   Během mapování a revidování starších map a prací byly zpracovány nové analýzy, výbrusy a preparáty průsvitných těžkých minerálů hornin hlineckého paleozoika a eoproterozoika. Vysledkem revize je závěr, že mezi vítanovskou a hlineckou sekvencí existují významné rozdíly. Vítanovské souvrství je vulkanosedimentární komplex vystupující jižně od hlinského zlomu a je pravděpodobně eoproterozoického stáří. Hlinecké paleozoikum je petrograficky odlišný komplex složený ze silurského mrákotínského souvrství (určená graptolitová a jiná fauna, silicity, plodové břidlice, kvarcity) a z hlinecko-rychmburského souvrství tvořeného siliciklastiky pravděpodobně ordovického stáří. Vítanovská a hlinecká sekvence se tedy od sebe liší stářím, stupněm metamorfózy, litologií, geochemií, asociacemi prlsvitných těžkých minerálů i faciálním vývojem.
Abstract (in english)
   Revaluation of the geological structure of Hlinecko Palaeozoic and Proterozoic. Vítanov formation: part of the Hlinecko zone or a separated unit?
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014