Record details

Title
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
Author
    Bajer, A.
    Doláková, N.
    Lisá, Lenka
    Uhlířová, H.
    Válek, D.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské
Vol./nr.
    Roč. 98, č. 2
Pages
    s. 215-238
Year
    2013
Notes
    Projekt: GAP405/11/1590, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0273064
    Překlad názvu: New evidence of origin and artefactual information value of the rondel ditch infilling in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district)
    Rozsah: 24 s. : P
Subject category
    Lengyel culture
    micromorphology
    Neolithic
    osteology
    palynology
    rondel
    sedimentology
Keyword
    Artefaktuální
    Genezi
    Nové
    Okr
    Poznatky
    Příkopu
    Rondelového
    Sedimentů
    Těšeticích-Kyjovicích
    Výpovědi
    Znojmo
Abstract (in czech)
   V článku jsou diskutovány výsledky revizního výzkumu intaktní části výplně neolitického příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okres Znojmo, Česká Republika). Metodický přístup použitý během vykopávek zahrnoval dokumentaci archeologických nálezů jako i sedimentologický a mikromorfologický popis jednotlivých facií. Zároveň byl zhodnocen osteologický a palynologický materiál související s touto výplní. Detailní terénní práce ověřily lokalizaci severního vstupu do rondelu a také severovýchodní tvar tohoto příkopu. Výsledky artefaktuální analýzy jsou srovnatelné s daty již publikovanými z předchozáích výzkumů. Sedimentologická a především mikromorfologická analýza precizněji vysvětlila formační procesy které hrály roli při vzniku výplně. Zároveň byla potvrzena přítomnost valu v blízkosti příkopu. Osteologický materiál prvním publikovaným z této lokality a přinesl nová zajímavá zjištění.
   Pouze jeden palynologický vzorek byl pozitívní a indikuje, že ve finální fázi zaplňování příkopu byla krajina již odlesněna a kulturně velmi ovlivněna.
Abstract (in english)
   This paper discusses the results of revision excavation of intact part of Neolithic ditch infilling in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district, Czech Republic). The methodological approach used during the excavations included the documentation of archaeological finds as well as the sedimenthological and micromorphological evidence. Also the osteological material was documented and palynological samples taken. The detail fieldworks verified the localisation of the northern entrance of the rondel and also the north-east shape of its ditch. Artefacts analyses are comparable with the data already published from earlier excavations. The sedimenthological and mainly micromorphological analyses more precisely explained the formation processes which took the place during the rondel infilling formation. Also the presence of kind of earthwork-rampart was confirmed. Osteological evidence is published for the first time in context of Těšetice-Kyjovice and brought a new interesting findings.
   Only one palynologically positive sample was analysed from the upper part of the infilling. The landscape was already deforested and culturally influenced in this studied time.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014