Record details

Title
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
Other titles
    Numerical modeling of groundwater flow in the Rozna mine district
Author
    Říčka, Adam
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv
Notes
    Počet výtisků: 500
Thesaurus term
    Boundary conditions
    Deep flow
    Groundwater flow
    Mine water
    Numerical modeling
    Rozna mine district
    Shallow flow
Keyword
    Ložiskové
    Modelování
    Numerické
    Oblasti
    Podzemních
    Proudění
    Rožná
    Vod
Abstract (in czech)
   Numerickým modelováním byla získána představa o proudění podzemních vod v ložiskovém území Rožná. Na základě zpracovaných terénních dat byly vytvořeny dva typy modelů proudění: regionální model omezený tokem Svratky a Loučky až po jejich soutok a plošně méně rozsáhlý model omezený tokem Nedvědičky, Loučky a Svratky. Regionálním modelem byla charakterizována funkce Nedvědičky jako okrajové podmínky hlubokého proudění podzemních vod. Bylo zjištěno, že Nedvědička v severní častí území netvoří okrajovou podmínku hlubokého proudění podzemních vod, které tak pod ní protékají. Plošně méně rozsáhlý model prokázal, že důlní vody z ložiska Rožná nemohou, v případě jeho zatopení, protékat přes Olšínskou synklinálu. Důlní vody budou drénovány výhradně toky Nedvědičky a Loučky.
Abstract (in english)
   Numerical model of Rozna mine district allowed the concept of the groundwater flow. Two types of numerical models based on the field data were performed: regional model bounded by Svratka river and Loucka river and smaller model bounded by Loucka river, Nedvedicka river and Svratka river. The nature of Nedvedicka river as boundary condition to the deep flow allowed regional model. The model proved that Nedvedicka river is not the boundary condition for deep flow in the northern part of modeled area. The smaller model proved that the mine water can not flow through the Olsine syncline towards Svratka, when the mine will be closed and flooded. The mine water will be drained only by Nedvedicka river and Loucka river.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012