Record details

Title
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
Other titles
    Some remarks to the knowledge about depositional environment of Lower Badenian deposits at Oslavany
Author
    Gilíková, Helena
    Horáková, Markéta
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16, č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    Lower Badenian sediments, Oslavany, paleontology, petrology, sedimentology, lithofacies
Keyword
    BADENU
    DEPOZIČNÍHO
    LOKALITĚ
    OSLAVANY
    POZNÁNÍ
    PROSTŘEDÍ
    PŘÍSPĚVEK
    SEDIMENTŮ
    SPODNÍHO
Abstract (in czech)
   Spodnobadenské sedimenty na lokalitě Oslavany jsou interpretovány jako produkt depozice klastického pobřeží moře. Bylo vyčleněno pět litofacií (Sl, Sr, Ss, Sp, and M). Písky a pískovce obsahují ochuzenou spodnobadenskou faunu spolu s redepozicemi z rzehakiových vrstev ottnangu. Mikrofauna jílových intraklastů indikuje spodnobadenské společenstvo "spodní lagenidové zóny". Depoziční prostředí studované oblasti je významně odlišné od lokalit spodnobadenských klastik v širším okolí.
Abstract (in english)
   Some remarks to the knowledge about depositional environment of Lower Badenian deposits at Oslavany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014