Record details

Title
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
Author
    Hlásková, T.
    Lisá, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 2005, č. 13
Pages
    s. 6-8
Year
    2006
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. Svazek 13 - ISBN 80-210-4092-0.
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Example of minor stream sedimenta tion with antropogenous influence: petrography and mineralogy of fine-grained fluvial sediments in the area of Libeň and Klecany
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    environmental geology
    fluvial sediments
    heavy minerals
    minor stream
    provenance
Keyword
    Antropogenně
    Fluviálních
    Jemnozrnných
    Libeň-Klecany
    Malých
    Mineralogie
    Ovlivněných
    Petrografie
    Prostoru
    Příklad
    Sedimentace
    Sedimentů
    Tocích
Abstract (in czech)
   Petrologie a mineralogie fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany reprezentuje příklad sedimelntace v malém toku navíc ovlivněný antropogenní činností. Sedimenty menších toků jsou poměrně nevytříděné, jejich zrnitostní složení závisí z velké míry na průtoku a spádové křivce toku. Lokálně je patrný vliv morfologie koryta a především antropogenní ch zásahů. Petrografický materiál antropogenně ovlivněných potoků v převážné většině případů stále odpovídá horninám podloží. Koncentrace těžkých minerálů kolísá v závislosti na petrologii a vzdálenosti zdrojových hornin, na jejich stálosti a antropogenním vlivu.
Abstract (in english)
   Petrography and mineralogy of sediments from tributaries of the Vltava River between Libeň and Klecany reflect an example of sedimentation in a small stream influenced by antropogenic activity. Nevertheless, the studied material mostly corresponds to the rocks of the bedrock. The concentration of heavy minerals mos tly depends on their stability, pet rology and antropogenic influence. The grain size of stream sediments ranges from gravel to clay. The amount of individual components depends on the site and conditions of origin. Changes of the grain size are controlled by channel morphology and antropogenic influence. Petrography, mineralogy and the grain size of sediments along the stream course depend on many factors and do not fit the classic idea of sediment distribution in streams. They rather show sedimentation typical for rejuvenated part of the stream course with relicts of older sedimentation.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012