Record details

Title
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
Author
    Hrádek, Mojmír
    Kallabová, Eva
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Conference
    150 let Geografie na UK v Praze (10.11.2006-11.11.2006 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
Pages
    s. 12-12
Notes
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Floodmarks and other flood epigraphical monuments in Central Europe Region
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Central Europe
    epigraphical monuments
    floodmarks
    historical floods
    historical memory
Keyword
    Historických
    Materiálních
    Památek
    Povodní
    Prostoru
    Příklady
    Středoevropského
Abstract (in czech)
   Cílem posteru je prezentovat výběr ze vznikající originální dokumentace dochovaných materiálních památek povodní. Českou republiku i sousední státy střední Evropy postihly v červenci 1997 a v srpnu 2002 mimořádné povodně. Většinu lidí tyto extrémní přírodní katastrofy zaskočily, protože v posledních více než sto letech se takové velké povodně nevyskytly a během té doby došlo ke ztrátě povodňové paměti. Dochovanými připomínkami starých extrémních povodní v krajině jsou mj. různé formy hmotných památek, zejména povodňové značky či památníky obětem povodní. Na ztrátě historické paměti se podílí i to, že mnohé z nich zejména v České republice nenávratně mizí. V okolních zemích, zejména v Německu a Rakousku, je jim věnována mnohem větší pozornost. Evidence značek kulminací vodní hladiny na budovách a mostech, pamětních deskách nebo pomnících obětem je jednou z méně využívaných metod sběru podkladů pro dokumentaci a rekonstrukci historických povodní.
   Zvláště cenné jsou lokality, kde je zaznamenáno současně více povodní v rozpětí delšího časového období. V těchto místech je pak možné do určité míry vzájemně srovnávat velikost kulminací jednotlivých případů. Odmítání těchto historických materiálních památek je však velkou chybou, která se leckdy promítla i do zapomnění a zániku značek. Připouštíme polemiku týkající se výpovědní schopnosti značek a argumenty poukazující na změny říční krajiny zejména v 19. a 20. století. Je možné odvolávat se i na možné transfery značek, popř. na nepřesnosti vzniklé již v době jejich provedení. Všechny tyto námitky je třeba mít při interpretaci povodní touto metodou na paměti. Vždy je nutné uplatnit také znalost historického vývoje říčního profilu (změny koryta toku, změny v říční nivě v okolí koryta) a individuálně posoudit, zda je možné prodloužit platnost této informace do současnosti.
   V každém případě však značky poskytují informaci o někdejším stavu krajiny za povodní a alespoň relativní informaci pro minulé období. Dokumentace, klasifikace a popularizace hmotných památek povodní je jedním z pokusů oživení historické paměti ve smyslu nutného neustálého připomínání existujících přírodních rizik současné (a budoucí) populaci.
Abstract (in english)
   The objectives of this poster, in terms of its historical and geographical focus, is to present a sample based on the original documentation of surviving traces of previously flooded areas, recorded in the field. The records on water level culmination marks on buildings and bridges, memorial plates and landmarks built to flood victims, are actually some of the infrequently-used types of information for the documentation and reconstruction of historical floods, which contribute to the restoration of flood history and flood memory.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012