Record details

Title
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
Author
    Hlaváč, Jaroslav
    Kočár, P.
    Mihályiová, J.
    Zavřel, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Archeologie ve středních Čechách
Vol./nr.
    Roč. 7, -
Pages
    s. 143-151
Year
    2003
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN(ISBN sv. 7 - 80-86756-00-9).
    Překlad názvu: The natural conditions at the prehistoric "Anděl Park" site at Prague-Smíchov
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    archaeology
    molluscs
    plant macroremains
Keyword
    Anděl
    Lokalitě
    Park
    Poměry
    Pravěké
    Praze
    Přírodní
    Smíchově
Abstract (in czech)
   Vyhodnocení vývoje nejmladších geologických horizontů a analýzy rostlinných makrozbytků a ulit měkkýšů z archeologických kontextů umožnily posoudit některé aspekty složitého holocénního vývoje a vzájemného působení přírodních a antropogenních faktorů na sledované lokalitě. Přírodní prostředí v místě archeologické lokality a její blízkosti bylo již od eneolitu pod soustavným tlakem člověka, jenž vyústil v naprostou absenci lesa a lesostepi. Pozůstatky společenstev měkkýšů zachycené ve všech pravěkých horizontech ukazují na čistě stepní ráz stanovišť.
Abstract (in english)
   Analyses of the geological situation and of the plant macroremains and molluscs shells from archaeological context at the "Anděl Park" site in Prague 5 contributed to clarifying several aspects of the development of the latest natural conditions in the locality, and the mutual interaction of anthropogenic and natural factors. The natural environment at and around the location of the archaeological site was even from the Eneolithic subjekt to systematic pressure from man, expressed by the virtual absence of forest and forest steppe. The remains of the molluscs communities preserved in all of the prehistoric horizons indicate the purely steppe character of the station.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012