Record details

Title
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
Statement of responsibility
    Petr Dobeš
Other titles
    Preliminary results of fluid inclusion study in the minerals of the deposit Horní Benešov
Author
    Dobeš, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 45-46
Year
    1991
Subject group
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    ložisko stratiformní
    moravský devon a spodní karbon
    plynokapalné inkluze
    rudy barevných kovů
    teplota
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Horní Benešov
Keyword
    Benešov
    Fluidních
    Horní
    Inkluzí
    Ložiska
    Minerálech
    Předběžné
    Studia
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Polymetalické stratiformní ložisko Horní Benešov je uloženo ve vulkanosedimentárních horninách devonu šternbersko-hornobenešovské zony. Fluidní inkluze byly studovány v křemeni, kalcitu, barytu a sfaleritu z nejmladšího žilného typu zrudnění, t.zv.mobilizátů. Maximum teplot homogenizace v primárně-sekundárních inkluzích činí 140 - 170 st.C; jednofázové inkluze vznikaly p5i teplot8ch nižších než 70 st.C. Koncentrace roztoku typu NaCl-H2O je nízká, v průměru kolem 6 hmot. NaCl ekv. Zachycení inkluzí v mobilizátech probíhalo v nízce teplotních hydrotermálních podmínkách, bez účasti metamorfních procesů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012