Record details

Title
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
Statement of responsibility
    Jana Hladíková, Pavel Mrázek
Other titles
    The origin of sulphides and carbonates in the volcano-sedimentary complex of the West Bohemian Upper Proterozoic (Trnčí near Klatovy)
Author
    Hladíková, Jana
    Mrázek, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 1
Pages
    s. 39-49
Year
    1991
Notes
    2 tab., 4 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    aplikovaná geochemie
    facie metamorfní
    izotopy C
    izotopy S
    metalogeneze
    proterozoikum
    tepelské krystalinikum
    vulkanoklastika
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Trnčí
Keyword
    Karbonátů
    Klatov
    Komplexu
    Proterozoika
    Původ
    Sulfidů
    Svrchního
    Trnčí
    Vulkanosedimentárním
    Západočeského
Abstract (in czech)
   V předložené práci je uveden nový způsob řešení otázek metalogeneze pomocí izotopických a chemických dat. Na uvedené lokalitě bylo prokázáno, že síra sulfidů železa je převážně sedimentogenního původu a uhlík karbonátů pochází většinou z organické hmoty bez ohledu na to,zda-li tyto látky jsou příměsí v metasedimentech nebo metavulkanitech. Přenos síry a uhlíku ze sedimentů do vulkanitů a opačný přenos některých těžkých kovů se vysvětluje jako důsledek interakce mořské vody a formačních roztoků s horninami v průběhu proterozoické vulkanické a termální aktivity. Pozdější metamorfní redistribuce prvků není pravděpodobná. Studium distribuce izotopů lehkých prvků může být využito při výzkumu metalogenetických procesů ve vulkanosedimentárních komplexech hornin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012