Record details

Title
    Palaeoecological constrains of some Lepidostrobus cones and their parent plants from the Late Palaeozoic continental basins of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Opluštil, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 131, -
Pages
    s. 49-89
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/94/1321, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Paleoekologické nároky některých šištic rodu Lepidostrobus a jejich mateřských rostlin ze svrchnokarbonských kontinantálních pánví České republiky
    Rozsah: 41 s.
Subject category
    in situ spores
    Lepidostrobus
    Lycospora
Keyword
    Basins
    Cones
    Constrains
    Continental
    Czech
    Late
    Lepidostrobus
    Palaeoecological
    Palaeozoic
    Parent
    Plants
    Republic
Abstract (in czech)
   Bylo studováno šedesát nálezů šištic náležející šesti druhům rodu Lepidostrobus (Lepidostrobus sternbergii, L. nemejcii sp. nov., L. thomasii sp. nov., L. obovatus, L. ronnaensis sp. nov. a L. stephanicus) a jejich microspory z českých svrchnokarbonských kontinentálních pánví. Stratigrafické rozpětí nálezů je od langsettu do stefanu B. Mikrospory získané ze šesti druhů rodu Lepidostrobus jsou přiřazeny k šesti disperzním druhům rodu Lycospora. Druh Lepidostrobus crassus byl synonymizován s druhem Lepidostrobus sternbergii na základě identických mkrospor a velmi podobné morfologie šištic holotypů obou druhů. Lepidostrobus nemejcii, Lepidostrobus thomasii a Lepidostrobus ronnaensis jsou navrženy jako nové druhy na základě morfologie šištic, mikrospor a mateřských rostlin. Ekoligické nároky všech druhů jsou diskutovány.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012