Record details

Title
    Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)
Other titles
    Paleontologie, sedimentární prostředí a klimatické indicie klobuckého obzoru (líňské souvrství, svrchní pennsylván, Česká republika)
Author
    Drábková, Jana
    Martínek, Karel
    Mikuláš, Radek
    Šimůnek, Zbyněk
    Valentová, Daniela
    Zajíc, Jaroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy
Pages
    10
Notes
    Akce: 2009/04/22 ; Kraków
Thesaurus term
    zoopaleontology, palaeobotany, palynology, sedimentology, ichnopalaeontology, Carboniferous, Líně Formation
Keyword
    Basin
    Climatic
    Czech
    Environments
    Formation
    Horizon
    Indices
    Kladno-Rakovník
    Klobuky
    Líně
    Palaeontology
    Pennsylvanian
    Republic
    Sedimentary
    Upper
Abstract (in czech)
   Klobucký obzor faunu, flóru a palynoflóru stephanu C. Doposud 38 rostlinných druhů je známo z loklaity Klobuky. Kapradiny jsou dominantní, Přesličkovité r. jsou lokálně hojné a medullosní pteridospermy jsou vzácné, kromě druhu Odontopteris schlotheimii, který je hojný. Kordaitové listy jsou lokálně hojné. Jehličnany a plavuně jsou velmi vzácné. Toto floristické společenstvo patří zóně Sphenophyllum angustifolium. Fauna je zastoupena 15 druhy. Ichnofosílie jsou v Klobukách velmi vzácné. Sedimentární facie a procesy interpretované v nových výkopech zahrnují progradaci lakustrinních příbřežních pískovcových těles přes předbřežní aleuropelity, bažinnou a uhelnou sedimentaci. Fosiliferní, jemně laminované vápence jsou interpretovány jako lakustrinní, předbřežní sedimenty. Sedimentologický, faunistický a floristický záznam na konci stefanu ukazuje zvyšující se sezónnost a prodlužování sušších období. Klobucký obzor s uhelnou slojí představuje vyjímku s delší humidnější periodou.
Abstract (in english)
   The Klobuky Horizon yielded Stephanian C megaflora, fauna and palynoflora. To date 38 plant species is known from the Klobuky locality. Ferns are dominant plant group. Sphenopsids are locally common. Medullosan pteridosperms are rare with exception of relatively common Odontopteris schlotheimii. Cordaitalean leaves are only locally common. Both conifers and lycopsids are very rare. Fauna is represented by 15 species. Trace fossils are very rare at Klobuky. Sedimentary facies and processes interpreted in new excavations include progradation of lacustrine nearshore sand bodies over offshore mudstones, swamp/coal sedimentation. Fossiliferous finely laminated muddy limestones are interpreted as lacustrine offshore deposits. Sedimentological, faunistic and floristic record at the end of the Stephanian demonstrates increasing seasonality and protraction of dry periods. The Klobuky Horizon with a coal seam represents exception with longer humid period and belong to Sphenophyllum angustifolium
    zone.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014