Record details

Title
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
Other titles
    Paleokarst or tectonics? Březina, Vysoká site, Moravian Karst
Author
    Černý, Jan
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    Roč. 2012, č. 303
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    Paleokarst, Moravian Karst, tectonics, Macocha Formation, Březina shales, trilobite fauna.
Keyword
    Březina-Vysoká
    Kras
    Moravský
    Paleokras
    Tektonika
Abstract (in czech)
   Nová lokalita spodno-střednoviséské trilobitové, goniatitové, měkýší, radiolariové a další fauny spolu se stejně starými rostlinnými zbytky a ichnofosiliemi byla popsána z březinských břidlic zcela obklopených svrchnodevonskými vápenci frasnu macošského souvrství. Dřívější, spíše tektonické vysvětlení situace bylo nahrazeno modelem předpokládajícím svrchnodevonský výzdvih, exhumaci a krasovění během famenu a tournai. Krasovou periodu ukončila spodnoviséská transgrese. Členitý, silně diversifikovaný paleokrasový povrch nabízel vhodné prostředí v němž prosperovala široká škála organizmů. Později, ve svrchním karbonu během variské orogeneze byly břidlice spolu s vápencovým podložím zvrásněny. Břidlice březinského souvrství představují iniciální stádium siliciklastické kulmské facie Drahanské vrchoviny. Není pochyb o tom, že ve vápencích macošského souvrství můžeme očekávat mnoho podobných projevů paleokrasového vývoje.
Abstract (in english)
   Paleokarst or tectonics? Březina, Vysoká site, Moravian Karst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014