Record details

Title
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka.
Other titles
    Palynological studies in the Balcarka cave
    Palynological studies in the Balcarka cave (Moravian Karst)
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003
Vol./nr.
    Roč. XI, č. 1
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    cave sediments
    Moravian Karst
    palynology
    Quaternary
Keyword
    Balcarka
    Jeskyni
    Palynologické
    Výzkumy
Abstract (in czech)
   Palynologická studia jeskynních sedimentů v jeskyni Balcarka prokázala rozdělení sedimentů do dvou klimatických fází na rozhraní pleistocénu a holocénu

   Z palynologického hlediska byly studovány sedimenty z jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Ve spodní části profilů byly zaznamenány tafocenózy s převahou světlomilných stepních bylin s nízkým procentem stromů - patří pravděpodobně chladné fázi pozdního glaciálu. Nadložní sedimenty obsahovaly vyšší zastoupení dřevin - Corylus, často Pinus, Betula, Alnus, Tilia a sporadicky Picea. Vznikly pravděpodobně v poněkud příznivějším klimatu pozdního glaciálu, nebo počátku holocénu.
Abstract (in english)
   The sediments from the Balcarka cave in Moravian karst were studied from the palynological point of view.They proved the dividing of the sediments into two climatic phases of in the boundary of Pleistocene and Holocene

   The sediments from the Balcarka cave in the Moravina Karst were studied from palynological point of view.In the lower part of the profiles taphocenoses with the prevailing heliophilous steppes plants and less frequent trees are present- belongs probably to some of the Late Glacial colder phases. The overlaying sediments contained a greater amount of trees with prevailing Corylus, frequent Pinus, Betula, Alnus, Tilia and sporadic Picea They could be formed in some warmer parts of the last Glacial or during Early Holocene (Boreal).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012