Record details

Title
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
Other titles
    Palynological evaluation of the sediments from the Ochozská cave. Part 2 - Profile at the Zkamenělá řeka.
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Vol./nr.
    Roč. VII, č. 1
Pages
    5
Year
    2000
Thesaurus term
    Moravian Karst
    palynology
    Pleistocene - Holocene
Keyword
    2-
    Jeskyně
    Ochozské
    Palynologické
    Profil
    řeky
    Sedimentů
    Zhodnocení
    Zkamenělé
Abstract (in czech)
   Profil byl z palynologického hlediska rozdělen do dvou částí. Spodní část obsahovala palynomorfy světlomilných bylin a méně dřevin, které rostly v prostředí chladných stepí a dále vodních rostlin a řas.Tyto sedimenty vznikly pravděpodobně během některé z chladných fází pozdního glaciálu. V horní části profilu byla zjištěna akumulace palynomorf, která byla ovlivněna selektivním zachováním pylových zrn a spor během sedimentace. Tyto vzorky byly pravděpodobně raně holocenního stáří.
Abstract (in english)
   The profile was divided in two parts from the palynological point of view. The lower part contained the heliophilous cold steppes plants, cold resistent wood plants and hydrophilous plants and alges. This part of the profile belongs to the one cold phases of the Late Glacial. In the upper part of the profile specific accumulation of pollen and spores were found which caused by special conditions during the sedimentation. These samples are probably of the Early Holocene age.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012