Record details

Title
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Jana Hladíková, Dušan Kopa, Jaroslav Reif, Jaroslav Skácel
Author
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Kopa, Dušan
    Reif, Jaroslav
    Skácel, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 67-87
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Subject group
    geneze ložiska
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy S
    metamorfika
    parageneze
    proces hydrotermální
    rudy barevných kovů
    silesikum
    teplota
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Travná
Keyword
    Horách
    Paragenetická
    Rudního
    Rychlebských
    Studie
    Travné
    Výskytu
Abstract (in czech)
   Horniny v okolí výskytu byly identifikovány jako mramory, biotitické ruly, amfibolity, grafitické kvarcity a horniny hydrotermálně alterované až zcela prokřemeněné. Výskyt sufidů je poměrně sporadický, více je galenitu a chalkopyritu než sfaleritu, pyrit je akcesorický. Podle izotopických analýz je možné charakterizovat rudní výskyt jako nízkoteplotní (kolem 120 °C). Chemismus sulfidů a izotopické analýzy uhlíku svědčí o mobilizaci rudních složek z okolních hornin. Sulfidy mají hodnoty 34
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012