Record details

Title
    Percepce malých moravských měst jejich obyvateli
Author
    Frantál, Bohumil
    Pokluda, František
Conference
    Národní seminář ke geografii malých měst (24.06.2004-26.06.2004 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Geografie malých měst
Pages
    s. 1-7
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Perception of small Moravian towns by their inhabitants
    Rozsah: 7 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    image
    perception
    quality of life
    residential satisfaction
    urban liveability
Keyword
    Malých
    Měst
    Moravských
    Obyvateli
    Percepce
Abstract (in czech)
   Příspěvek vycházející z dat získaných z vlastního výzkumu zaměřeného na problematiku vnímání a image malých měst prezentuje některé zjištěné výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem byla analýza vnímání malých Moravských měst ze strany jejich obyvatel, konkrétně vnímání obrazu města (genius loci), hodnocení různých dimenzí životního (environmentálního, sociálního) prostoru (lifeworld) a jejich změn, analýza vnímání kvality života, životních obav a perspektiv, a klasifikace současných nejvýznamnějších problémů v životě obyvatel malých měst.
Abstract (in english)
   The paper that is based on the data obtained from the author´s own research focused on the issue of perception and image of the small towns, presents certain established results from questionnaire surveys aimed at analysis of perception of small Moravian towns from the particular point of view of their inhabitants, specifically perception of the town image, evaluation of different environmental and social dimensions of the living space and their changes, analysis of perception of the quality of life, anxiety and future prospects, and classification of the present most significant problems in life of inhabitants of the small towns.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012