Record details

Title
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
Other titles
    Petroarchaeological Analysis of Millstones from Mstěnice, Survey Season 2005
Author
    Nekuda, Rostislav
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Ve službách archeologie
Vol./nr.
    Roč. I, č. 1
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    Middle Ages
    millstones
    raw materials
    western Moravia
Keyword
    2005
    Charakteristika
    Kamenů
    Mlýnských
    Mstěnic
    Petroarcheologická
    Sezóny
    Výzkumné
Abstract (in czech)
   Do rozsáhlé kolekce mlýnských kamenů ze středověkého mlýna ve Mstěnicích (záp. Morava) přibylo v r. 2005 dalších 6 artefaktů. Ty byly zhotoveny jednak ze slepenců až arkózových pískovců permského stáří, jednak z hercynských durbachitů (tmavých amfibol - biotitických syenitů až granitů). Původ permských hornin je nutné hledat v západní části boskovické brázdy, durbachity pocházejí z blízkého třebíčského masivu.
Abstract (in english)
   To an extensive collection of millstones from the medieval water mill at Mstěnice (western Moravia) have been added next six artefacts in 2005. These were made of both conglomerates to arcositic sandstones of Permian age and Hercynian durbachites (mafic hornblende - biotite syenites to granites). The provenience of Permian rocks is necessary to suppose in the Boskovice Graben, the durbachites were transported from the Třebíč massif.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012