Record details

Title
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 46, -
Pages
    s. 25-33
Year
    2006
Notes
    Projekt: ME 845, GA MŠk
    Překlad názvu: Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geochemistry
    paragneiss
    petrology
Keyword
    Ložiska
    Okrouhlá
    Pararul
    Petrologie
    Radouň
    Rud
    Uranových
Abstract (in czech)
   Regionálně metamorfované klasické metasedimenty jsou součástí jednotného metamorfního komplexu. Hlavním horninovým typem jsou biotitické a sillimaniticko-biotitické pararuly s minerální asociací Bt+Pl+Qtz+Kfs+/-Sill.Distribuce vybraných stopových prvků je charakteristická pro vznik metasedimentů v prostředí aktivního okraje kontinentu.
Abstract (in english)
   High-grade clastic metasediments are a part of a single metamorphic complex. The main rock types are biotite- and sillimanite-biotite paragneisses with Bt+Pl+Qtz+Kfs+/-Sill mineral assemblage. The distribution of selected trace elements is significant for the origin of metasediments in active continental margin tectonic settings.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012