Record details

Title
    Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
Other titles
    Petrologie a stáří krystalinik východního mongolského ALtaje, JZ Mongolsko
Author
    Buriánek, David
    Gerdes, Axel
    Hanžl, Pavel
    Hrdličková, Kristýna
    Janoušek, Vojtěch
    Khasbazaar, Bolormaa
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 2
Pages
    16
Year
    2008
Thesaurus term
    Variscan metamorphism, PT calculations, Zr dating, Mongolian Altay, Gobi Altay terrane
Keyword
    Age
    Altay
    Eastern
    Inside
    Metamorphosed
    Mongolia
    Mongolian
    Palaeozoic
    Petrology
    Rock
    Sediments
    Slices
    SW
    Tectonic
Abstract (in czech)
   V oblasti jz Mongolska byly nově popsány tři krystalinické jednotky, Krystlainikum Unegt Uul, tvořené leukogranity s vložkami metamorfního pláště, metamorfované za podmínek 805 ? 71 °C a 9.6 ? 1 kbar, stáří odpovídá 518 ? 5 Ma. Krystalinikum Čandmaň tvořené ortorulami a migmatity s vložkami skarnů a amfibolitů, které prodělalo HT metamorfní událost a následnou retrogresi. Horniny krystalinika datovány nebyly, stáří masivu Čandmaň s krystalinikem úzce spjatého odpovídá 345 ? 2 Ma. A krystalinikum Chan Chajrchan tvořené rulami, amfibolity a svory, metamorfované za 670 °C a 7-10 kbar a datované na 363 ? 3 Ma
Abstract (in english)
   Three crystalline complexes were newly desribed in SW Mongolia. The Unegt Uul Crystalline Complex is a tectonic slice of leucogranites. Metamorphic rocks show prograde metamorphic event reaching the peak temperatures of 805 ? 71 °C and pressures of 9.6 ? 1 kbar, the age of leucogranite formation corresponds to 518 ? 5 Ma. Chandman Crystalline Complex is built by orthogneisses and migmatites with amphibolitic and skarn lenses shows HT metamorphic evolution with subsequent retrogression. While the rocks of Chandman Crystalline Complex remain undated, the age of Chandman Massif itself is Lower Carboniferous (345 ? 2 Ma).The Khan Khayrkhan Crystalline Complex is composed of orthogneisses, amphibolites, paragneisses and mica schists. Metamorphic style corresponds to prograde event with peak at about 670 °C and 7-10 kbar, age points to the latest Devonian (363 ? 3 Ma).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014