Record details

Title
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
Other titles
    Petrostructural relationships of the metamorphic and magmatic rocks near Nová Pec and Trojmezí (Moldanubian zone, Šumava-Bohemian Forest)
Author
    Pertoldová, Jaroslava
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
Notes
    Akce: 2004 ; Srní, Šumava
Thesaurus term
    petrological and structural evolution, granitic intrusions, metamorphic rocks,geological dating, monazite
Keyword
    Hornin
    Magmatických
    Metamorfovaných
    Moldanubikum
    Nové
    Oblasti
    Pece
    Petrostrukturní
    Šumava
    Trojmezí
    Vztahy
Abstract (in czech)
   V rámci studovaného území byly mapovány a studovány vztahy hornin : (i) intruzí jemnozrnných bt až bt-mu granitoidů ve variabilní míře postižení subsolidovou deformací , (ii) hornin durbachitické série (okrajové části masívu Knížecího stolce), (iii) granitového masívu Plechý (hrubozrnného, slabě porfyrického bt?mu granitu - varieta Plechý a porfyrického bt granitu ? varieta Třístoličník (iv) granitu typu Weinsberg , (v) rekrystalovaných granulitových rul jz. části kříšťanovského masívu , (vii) metamorfovaných vápenato-silikátových hornin, pararul a migmatitů . Výsledky předběžného datování masívu Plechý variety Třístoličník (337 ? 6.5 Ma) a variety Plechý (347.8 ? 9.3) je v mírném rozporu s daty Fingera et al., 2002, kde je stáří těchto hornin uvedeno o cca 20Ma nižší.
Abstract (in english)
   Petrostructural relationships of the metamorphic and magmatic rocks near Nová Pec and Trojmezí (Moldanubian zone, Šumava-Bohemian Forest)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014