Record details

Title
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    Nové poznatky a měření v seiznologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. OVA´09 (18. : 07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 2
Pages
    s. 91-96
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Evaluation of seismic loading of Stonava village caused by weak mining induced seismic events - results of experimental measurement
    Rozsah: 6 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mining induced seismicity
    seismic loading
    Stonav village
Keyword
    Důlně
    Experimentálního
    Indukovanými
    Jevy
    Měření
    Posouzení
    Seizmického
    Seizmickými
    Slabými
    Stonavy
    Výsledky
    Zatížení
Abstract (in czech)
   Pro zhodnocení platnosti naměřených dat pro okolí seizmické stanice bylo provedeno experimentální měření. Měření bylo realizováno v oblasti obce Stonava, která je dotčena důlně indukovanou seizmicitou. V příspěvku jsou popsány výsledky z měření provedeného v roce 2008. Po dobu měření vznikly pouze slabé jevy, proto získané výsledky nepovažujeme za významné.
Abstract (in english)
   Seismological experimental measurement was performed to evaluate validity of data for surroundings of seismic station. Area of Stonava village was selected because it is undermined region with mining induced seismicity. Results from measurement realized in October 2008 for seismic loading evaluation are presented in this paper. Only weak mining induced seismic events occurred during experiment, therefore, obtained results are not significant.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012