Record details

Title
    Pozdně laténské žernovy na Moravě
Other titles
    Late Latene millstones in Moravia
Author
    Čižmář, Miloš
    Leichmann, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Památky archeologické
Vol./nr.
    Roč. 98, č. 1
Pages
    19
Year
    2007
Thesaurus term
    distribution circuits
    late Latene period
    Moravia
    rotation mills
Keyword
    Laténské
    Moravě
    Pozdně
    žernovy
Abstract (in czech)
   Předložená studie navazuje na práci o žernovech z oppida Starého Hradiska (Čižmář, Leichmann 2002) a podává stručný soupis všech dostupných nálezů z dalších moravských laténských lokalit. Rotační mlýny pocházejí především z nížinných sídlišť, zastoupeny však jsou i nálezy z několika sídlišť výšinných, a to jak keltských, tak i z prostředí púchovské kultury. Početně nevelká kolekce 43 exemplářů z 27 lokalit výrazně doplňuje poznatky o distribuci žernovů vyrobených z různých surovin a o dálkových obchodních stycích moravských Keltů s okolními oblastmi, které byly získány na základě nálezů ze Starého Hradiska.
Abstract (in english)
   The study submitted continues on the work on millstones from Stare Hradisko oppidium (Čižmář, Leichmann 2002) and gives a brief list of all available finds from other Moravian Latene sites. Rotation mills mostly came from lowlands settlements, although finds from several highlands settlements are represented, from both Celtic and Púchov Culture. The modest collection of 43 examples from 27 locations significantly adds to knowledge about the distribution of millstones produced from various raw materials, and about long-distance commercial contacts between Moravian Celts and neighbouring areas that was obtained based on finds from Staré Hradisko. Moravia, late Latene period, rotation mills, distribution circuits
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012