Record details

Title
    Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území
Author
    Doležalová, Hana
Conference
    Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí/5. : 12.02.2003-13.02.2003 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    5. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník
Pages
    s. 23-26
Notes
    Překlad názvu: Problems of motions and deformations at the undermined territory
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    motions and deformations
    undermined territory
Keyword
    Deformací
    Poddolovaném
    Pohybů
    Problematika
    území
Abstract (in czech)
   Hlubinné dobývání ložisek se projevuje vznikem poklesové kotliny. Příspěvek informuje o měření pohybů a deformací s využitím technologie GPS. Měření na stabilizovaných bodech v poklesové kotlině je nutno provést na velkém území během krátké doby. K tomu je vhodné použít GPS měření, ale i to je třeba přizpůsobit stále se měnícímu povrchu poddolovaného území. Z měření získáme prostorové souřadnice bodů a z těch pak lze vypočítat velikost a směr pohybů a deformací, k nimž v poklesové kotlině dochází.
Abstract (in english)
   Underground mining leads to creation of subsidence depression. In the contribution measuring of motions and deformation using GPS technology is presented. Surveying on the geodetic points of the subsidence depression usually has to be done on a large area in a short time. That's why we use GPS mesuring, but also this has to be adapted to the changing surface of the undermined territory. The point coordinates are then used to compute the size and direction of motions and deformations that happen in the subsidence depression.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012