Record details

Title
    Provenance of Wurmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
Author
    Lisá, Lenka
    Uher, P.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 5
Pages
    s. 397-403
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Provenience wurmských spraší a spraším podobných sedimentů Moravy a Slezska (Česká republika): studium typologie zirkonů a katodoluminiscence
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cathodoluminiscence
    Czech Republic
    loess sediments
    Moravia
    Pleistocene
    Würmian
    zircon
    zircon typology
Keyword
    Cathodoluminiscence
    Czech
    Loess
    Loess-like
    Moravia
    Provenance
    Republic
    Sediments
    Silesia
    Study
    Typology
    Wurmian
    Zircon
Abstract (in czech)
   Detailní studium typologie a katodoluminiscence zirkonů z wurmských pozdně pleistocenních sprašových sedimelntů v oblasti Moravy a Slezska dokládá západní provenienci těchtjo sedimentů. Sprašové se dimenty byly vyváty převážně z magmatických (granity) a metamorfovaných hornin Českého masivu. Me toda studia typologie zirkonů se ukázala použitelná pouze v případě velmi dobře zachovaných zrn, což ovšem obvykle prezentuje pouze část celkového obsahu zrn. Typologie zirkonů indikuje dominanci provenience z S typů granitů. Spraše v oblasti Velké Bíteše obsahují zirkony z melanosyenitických hornin (durbachitů) třebíčského masivu a dokumentují tak fakt, že sprašový materiál byl transportován na velmi malou vzdálenost. Katodoluminiscnčními studiemi byly rozlišeny magmatické a metamorfní typy zirkonů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012