Record details

Title
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
Author
    Buriánek, D.
    Lisá, Lenka
    Uher, P.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    Roč. 90, č. 2004
Pages
    s. 147-154
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Provenance of Wurmian loess and loess like sediments in Moravia and Silesia, Czech Republic: using of heavy minerals associations
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geochemical methods
    loess
    Pleistocene
Keyword
    Asociací
    Česká
    Minerálů
    Moravě
    Podobných
    Použití
    Pozdněpleistocenních
    Provenience
    Republika
    Sedimentů
    Slezsku
    Spraší
    Spraším
    Těžkých
    Würmských
Abstract (in czech)
   Pomocí asociací těžkých průsvitných minerálů byly würmské spraše a spraším podobné sedimenty na Moravě rozděleny do pěti hlavních oblastí. K těmto byly, pomocí srovnávacích dat asociací těžkých minerálů, měření radioaktivity a anizotropie magnetické susceptibility, přiřazeny odpovídající provenienční oblasti. První oblast zahrnuje jak Dyjskosvratecký úval, tak Mikulovskou vrchovinou a Hornomoravský úval, druhá je reprezentována sprašovými sedimenty Dolnomoravského úvalu, třetí definovaná oblast zahrnuje sprašové sedimenty Moravské brány. Čtvrtá vyčleněná oblast zahrnuje sprašové sedimenty Ostravské pánve a poslední popisovaná oblast zahrnuje sprašové sedimenty Zlatohorské vrchoviny a Opavské pahorkatiny.
Abstract (in english)
   The studied Late Pleistocene loess sediments were subdivided into five main areas based on quantitative heavy-mineral study. Source areas for these divided areas were determined by comparison of heavy mineral assemblages, anisotropy of magnetic susceptibility and radioactivity. First area is represented by the Dyjskosvratecký úval Valley, Mikulov Upland and Hornomoravský úval Valley, the second area is represented by loess sediments of the Dolnomoravský úval Valley. The third defined area includes loess sediments from the Moravian Gate area and the fourth area includes loess sediments of the Ostrava Basin. The last area is represented by loess sediments of the Zlatohorská vrchovina Upland and Opavská pahorkatina Highland.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012