Record details

Title
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
Other titles
    Řešení variské evoluce moldanubického sektoru Českého masívu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze
Author
    Finger, Fritz
    Gerdes, Axel
    Janoušek, Vojtěch
    René, Miloš
    Riegler, Gudrun
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 1-2
Pages
    20
Year
    2007
Thesaurus term
    Bavarian Phase, Moravo-Moldanubian Phase, tectonic model, delamination of mantle lithosphere, monazite dating, Bohemian Massif, Variscan Fold Belt
Keyword
    Bavarian
    Bohemian
    Evolution
    Massif
    Moldanubian
    Moravo-Moldanubian
    Phases
    Resolving
    Sector
    Significance
    Tectonometamorphic
    Variscan
Abstract (in czech)
   Variský vývoj moldanubického sektoru Českého masívu sestával minimálně ze dvou tektonometamorfních fází. Moravo-moldanubická fáze zahrnovala přesunutí moldanubické jednotky přes moravikum, jakož i exhumaci HP-HT hornin gföhlské jednotky do moldanubické střední kůry. Tektonické místění HP-HT hornin bylo provázeno intruzí specifických Mg-K granitoid tavenin (335-338 Ma starých durbachitových plutonů), jež obsahují komponenty ze silně obohaceného litosférického plášťového zdroje. Bavorská fáze (330-315 Ma) představuje zcela nezávislou etapu definovanou silným prohřátím (LP-HT regionální metamorfózou kombinovanou s vmístěním velkých objemů granitových tavenin) a tektonickou remobilizací kůry JZ části Českého masívu. Tyto procesy byly s největší pravděpodobností vyvolány pozdně variskou delaminací plášťové litosféry.
Abstract (in english)
   The Variscan evolution of the Moldanubian sector in the Bohemian Massif consists of at least two distinct tectonometamorphic phases. The Moravo-Moldanubian Phase involved the overthrusting of the Moldanubian over the Moravian Zone, and also the exhumation of the HP-HT rocks of the Gföhl Unit into the Moldanubian middle crust, represented by the Monotonous and Variegated series. The tectonic emplacement of the HP-HT rocks was accompanied by intrusions of distinct magnesio-potassic granitoid melts (the 335-338 Ma old Durbachite plutons), which contain components from a strongly enriched lithospheric mantle source. The Bavarian Phase (330-315 Ma) represents a fully independent stage defined by a significant reheating (LP-HT regional metamorphism combined with voluminous granitic plutonism)and a tectonic remobilisation of crust in the south-western sector of the Bohemian Massif. These processes were most likely triggered by a Late Variscan delamination of mantle lithosphere.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014